Pumpe visokog vakuuma mogu da rade neprekidno povezane sa zatvorenim kontejnerima koji se prazne, dok ne mogu da rade neprekidno pri atmosferskom pritisku. Izduvni gasovi iz ovih pumpi se ne filtriraju, pa su za isparenja dostupni specijalni prečistači.
Princip rada pumpi visokog vakuuma je kao podmazane vakuum pumpe sa rotacionim krilcima. Međutim, u ovom slučaju, stator je uronjen u ulje za podmazivanje koje takođe ima funkciju zaptivanja gubitka vazduha. Nivoi pritiska koje postiže ova vrsta pumpi su veći od bilo koje druge rotacione pumpe. Ove pumpe su opremljene gasnim balastnim sistemom da bi se izbegla kondenzacija vodene pare.
Pumpe visokog vakuuma mogu biti napravljene od jedne rotor-statorske grupe (jednostepeni) ili od dve grupe povezane u seriju, tako da je prvi grupni odvod povezan sa drugim grupnim usisnim sistemom (dvostepeni).

Glavna polja primene:

Frigo tehnika                 Laboratorije                       Metalurgija                  Hemija